Στόχος του Έργου

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος γεωγραφικής ιχνηλασιμότητας, το οποίο επιτρέπει την πιστοποίηση της γεωγραφική προέλευσης του ελαιόλαδου για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της προστασίας ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Η θωράκιση του ελληνικού ελαιόλαδου στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά με την ένδειξη-ελέγχου ταυτοποίησης γεωγραφικής προέλευσης, προς αποφυγή νοθειών και παραπλάνησης, μπορεί να ενισχύσει το αγροδιατροφικό brand name της χώρας μας και να εδραιώσει τις ελληνικές συσκευασίες στα ράφια των καταστημάτων του εξωτερικού.

Το έργο έχει σαφή εμπορικό προσανατολισμό, με την ανάπτυξη τεχνολογικής δομής και υπηρεσίας η οποία μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλλες κατηγορίες τροφίμων ή ομάδες προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα εφαρμοστεί πιλοτικά η προσπάθεια αποτύπωσης των πρώτων ισοτοπικών δεδομένων ελαιόλαδου στην ελληνική επικράτεια μέσω της συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών από δύο σημαντικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας.

Σημαντικά χαρακτηριστικά της παραγωγής του ελαιόλαδου της Μυτιλήνης και της Σητείας που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κριτήριο επιλογής για τον σύγχρονο καταναλωτή, δεν προβάλλονται επαρκώς και αξιόπιστα. Η υλοποίηση του έργου θα αναδείξει και θα ενισχύσει τα παραπάνω ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε μία στρατηγική διαφοροποίησης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των τοπικών παραγωγών.

Η διαδικασία αυτή εισάγει μία νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται εντός των ήδη οριοθετημένων γεωγραφικών ζωνών ΠΟΠ και ΠΓΕ για την ανάδειξη των ιδιαίτερων και μοναδικών εδαφολογικών και γεωλογικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη χημική σύσταση του ελαιόλαδου. Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στην αύξηση της εμπορικής αξίας του συνόλου της αλυσίδας αξίας από το χωράφι μέχρι το ράφι και τον τελικό καταναλωτή.

Σχετικά με το έργο

Τίτλος: Ισοτοπικός Προσδιορισμός Γεωγραφικής Προέλευσης Ελαιόλαδου | Isotopic Determination of the Geographical Origin of Olive Oil
Δράση: ‘Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ’ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός
Πηγή Χρηματοδότησης: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Διάρκεια: Αύγουστος 2020 – Δεκέμβριος 2023

Προϋπολογισμός: 200.000€

Περιγραφή του έργου:
Στο πλαίσιο της δράσης Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε συνεργασία με Συνεταιρισμούς παραγωγής ελαιόλαδου από τη Μυτιλήνη και την Κρήτη και το εργαστήριο φυτικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών προχωρούν από κοινού στη δημιουργία και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικής Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου.

Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη του πρώτου χάρτη ισοτοπικού και στοιχειακού αποτυπώματος για το ελληνικό ελαιόλαδο το οποίο θα επιτρέπει την πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης για την αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.   Με τη σταδιακή ανάπτυξη του χάρτη και την καταγραφή δεδομένων θα παρέχονται ασφαλείς πληροφορίες προς τους καταναλωτές , ενώ οι παραγωγικοί φορείς θα είναι σε θέση να αποδεικνύουν με ακρίβεια τη γεωγραφική ζώνη προέλευσης του ελαιολάδου. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση η GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως φορέας αρωγός θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες συντονισμού και προετοιμασίας μέσα από κατάλληλες εκπαιδεύσεις προς τα μέλη-συνεταιρισμούς με την άμεση εμπλοκή των φορέων και των τοπικών παραγωγών της Μυτιλήνης. Ενώ, στη δεύτερη φάση τα μέλη του σχηματισμού, σε συνεργασία με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου, θα προχωρήσουν στην αποτύπωση των πρώτων πειραματικών δεδομένων. Το αποτέλεσμα θα είναι να αναπτυχθεί μία πρότυπη διαδικασία ταυτοποίησης της γεωγραφικής προέλευσης του ελαιόλαδου.

Τίτλος: Ισοτοπικός Προσδιορισμός Γεωγραφικής Προέλευσης Ελαιόλαδου | Isotopic Determination of the Geographical Origin of Olive Oil

Δράση: ‘Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ’ – 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις Πηγή Χρηματοδότησης: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Διάρκεια: Αύγουστος 2022 – Δεκέμβριος 2023

Προϋπολογισμός: 305.419,85€

Περιγραφή του έργου:

Στο πλαίσιο της δράσης Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ2, η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Γεωργοοικονομικοί Σύμβουλοι ως φορέας συντονιστής σε συνεργασία με Συνεταιρισμούς παραγωγής ελαιόλαδου από το Ν. Λέσβου και το Ν. Λασιθίου προχωρούν από κοινού στη δημιουργία και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικής Ιχνηλασιμότητας Ελαιόλαδου.

Τα υπόλοιπα μέλη του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας είναι: Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου Λέσβου, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Ακρασίου, Αγροτικός Ελαιουργικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Παρακοίλων, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αχλαδίων, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Επάνω Επισκοπής, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Χρυσοπηγής, Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Σταυρωμένου, Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πραισσού.